หาคู่,หาแฟน,จัดหาคู่,บริษัทจัดหาคู่,เว็บหาคู่

ข้อตกลงในการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการนี้ให้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าเป็นผู้ใช้บริการ/สมาชิก และการเข้าใช้เว็บไซต์ www.meetnlunch.com ของบริษัท แอลเอ เดทติ้ง จำกัด(บริษัทฯ) ตั้งอยู่ที่อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330 บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 002-3-71897-9
ในการเข้าเป็นผู้ใช้บริการ/สมาชิก และการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อตกลง”) ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัทฯ การเข้ามายังเว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้บริการเห็นชอบที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยละเอียดก่อนดำเนินการต่อไป

1.สิทธิเข้ารับเลือก/คุณสมบัติที่เหมาะสม
ผู้ใช้บริการต้องมีคุณสมบัติในการเข้าเป็นผู้ใช้บริการ/สมาชิก ดังนี้
1.1 โสด (หมายรวมถึง บุคคลซึ่งมิได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว หรืออยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยมิได้จดทะเบียนสมรส)
1.2 อายุ: 20 ปีขึ้นไป
1.3 การศึกษา: ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
1.4 สถานภาพการงาน: มีงานทำ
1.5 ไม่จำกัดสัญชาติ
บริษัทฯ ยินดีให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการซึ่งผ่านคุณสมบัติข้างต้น และอายุสมาชิกมีระยะเวลา 12 เดือน เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้บริการที่ขาดคุณสมบัติเรื่องอายุหรือวุฒิการศึกษาสามารถสมัครใช้บริการได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของบริษัทฯ

2.ผู้ใช้บริการ/สมาชิก
การเข้าเป็นผู้ใช้บริการ/สมาชิก กับบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้
ในกรณีผู้ใช้บริการเลือกชำระค่าธรรมเนียมในวันที่เข้ารับการปรึกษา บริษัทฯ รับประกันว่าจะจับคู่ให้ภายใน 2 สัปดาห์ อย่างมากที่สุดไม่เกิน 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับความยากในการจับคู่) โดยบริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถหาคู่ให้ได้หลังจาก 6 เดือนไปแล้วเท่านั้น ซึ่งผู้ใช้บริการต้องทำเป็นหนังสือบอกกล่าวมายังบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมในกรณีสิ้นสุดการเป็นสมาชิกโดยที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือกรณีที่ผู้ใช้บริการหาคู่ได้เองโดยไม่ผ่านบริษัทฯ หรือกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ออกเดทไปแล้ว 1 เดท เดทที่เหลือไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนได้ หรือกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ออกเดทเนื่องจากการดูดวง การดูรูป และ/หรือ การใช้เหตุผลอันไม่สมเหตุสมผล เพื่อยื้อเวลาการใช้บริการและนำไปสู่การขอค่าธรรมเนียมคืน นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอค่าธรรมเนียมคืนได้ หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แก้ไขคุณสมบัติของฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการให้บริษัทฯ จับคู่ให้ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่สามารถขอคืนได้

3. ข้อกำหนด/ระเบียบการใช้บริการ
บริษัทฯ จะติดต่อกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการเดท/นัดหมาย โดยการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ ส่งข้อความผ่านมือถือ(SMS) หรืออีเมล์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดท/นัดหมาย ในกรณีฉุกเฉินหรือมีเรื่องเร่งด่วน ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น ไม่ควรส่งข้อความผ่านมือถือ(SMS) หรืออีเมล์ เรื่องเร่งด่วนไม่รวมถึง การเดินทางไปที่นัดหมายล่าช้า รู้สึกไม่สบาย เปลี่ยนแปลงวันเดท/วันนัดหมายน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ฯลฯ โปรดทราบว่าบริษัทฯ เปิดทำงานเวลา 10:00 – 19:00 ในวันธรรมดา และ 09:00 – 18:00 ในวันเสาร์
3.1 การยืนยันการเดท/นัดหมาย: บริษัทฯ จะดำเนินการนัดหมายวัน เวลา สถานที่ให้ โดยบริษัทฯ จะยืนยันวันนัดหมายเดทไปยังอีเมล์ของผู้ใช้บริการ และโทรไปเตือนก่อนวันนัดเดทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และการเตือนผ่านทาง SMS พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของคู่เดท ซึ่งจะส่งให้ก่อนเวลาออกเดทอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการจะได้รับการร้องขอให้ตอบกลับข้อความ SMS ด้วยการพิมพ์ข้อความว่า “ตกลง”
3.2 การยกเลิกเดท/นัดหมาย: ในกรณีมีเรื่องที่เร่งด่วนและผู้ใช้บริการจำเป็นต้องยกเลิกการเดท/นัดหมาย ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า48 ชั่วโมง หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดเดทออกจากจำนวนเดทที่ระบุในแพ็คเกจของผู้ใช้บริการ
3.3 การเลื่อนวันเดท/วันนัดหมาย: ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเลื่อนวันเดท/วันนัดหมาย (นั่นคือหลังจากที่บริษัทฯได้ส่งอีเมล์ยืนยันวันเดท/วันนัดหมาย โทรเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และการเตือนผ่านทาง SMS พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของคู่เดท) เป็นจำนวนสาม (3) ครั้งหรือมากกว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนับเป็นเดท และหักเดทออกจากจำนวนเดทที่ระบุไว้ในแพ็คเกจของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะมีการนัดหมายเกิดขึ้นหรือไม่ได้เกิดขึ้น
3.4 การออกเดท/นัดหมายล้มเหลว: ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถไปตามนัดหมายได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้าภายใน 48 ชม. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการริบค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนของค่าสมาชิก
3.5 การปฏิบัติตัวขณะออกเดท: ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตัวอย่างสุภาพ เหมาะสม ให้เกียรติคู่เดท และจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องแพ็คเกจ อายุสมาชิก หรือจำนวนครั้งที่เคยใช้บริการ ในขณะออกเดท หากบริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนจากคู่เดท บริษัทฯ อาจดำเนินการยกเลิกสัญญาและผู้ใช้บริการไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนได้
3.6 ผลลัพธ์หลังการเดท/นัดหมาย และข้อเสนอแนะ: ผู้ใช้บริการตกลงจะแจ้งผลลัพธ์ ความรู้สึกที่มีต่อคู่เดท และข้อเสนอแนะต่างๆ แก่บริษัทฯ หลังจากออกเดททุกครั้ง บริษัทฯ จะจับคู่และนัดเดท/นัดหมายให้ต่อไป แต่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการจับคู่ในกรณีที่ออกเดทแล้วประสบความสำเร็จได้คู่ไป
3.7 การระงับอายุสมาชิก: ผู้ใช้บริการอาจระงับการใช้บริการไว้ชั่วคราว โดยเขียนจดหมายหรือส่งอีเมล์แจ้งมายังบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเริ่มระงับการใช้บริการนับจากวันที่ได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ใช้บริการสามารถระงับการใช้บริการได้ 1 ครั้ง โดยระยะเวลาการระงับสมาชิกภาพต้องไม่เกิน 90 วัน ซึ่งบริษัทฯ จะทำการขยายอายุสมาชิกให้เท่ากับระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการขอระงับสมาชิกภาพ และจำนวนเดททั้งหมดต้องใช้ให้ครบจำนวน ภายในระยะเวลาแพ็คเกจที่ผู้ใช้บริการซื้อ

4. เนื้อหา
4.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับใบสมัครของผู้ใช้บริการ
4.2 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้บริการและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้บริการในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือละเมิดต่อบุคคลอื่น
4.3 รูป/ข้อมูลทั้งหมดซึ่งผู้ใช้บริการมอบให้แก่บริษัทฯ จะต้องเป็นรูป/ข้อมูลที่ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะต้องไม่ปลอมตัวหรือเอกลักษณ์ เอกสารทั้งหมดที่มอบให้แก่บริษัทฯ จะไม่มีการคืน โดยเอกสารที่มอบไว้นั้นจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
4.4 ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการเพื่อเป้าหมายทางการค้าใดๆ หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงการขายสินค้าและบริการ
4.5 ในกรณีที่ซื้อแพ็คเกจภาพถ่าย ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งต่อภาพถ่ายของผู้ใช้บริการซึ่งได้รับจากทางบริษัทฯ ไปยังบุคคลหนึ่งบุคคลใด หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนสัญญาฉบับนี้ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินอย่างน้อย 100,000 บาท
4.6 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนจากคู่เดทว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดโทรไปก่อกวนหรือกระทำความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดแก่คู่เดท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดการเป็นสมาชิกทันทีและผู้ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 100,000บาท จนถึง 1,000,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น

5. การสิ้นสุดสัญญา ข้อตกลงการเป็นสมาชิกจะถูกยกเลิกเมื่อผู้ใช้บริการได้คู่/แฟน หมั้น หรือแต่งงานกับบุคคลหนึ่งบุคลใด ไม่ว่าจะโดยบริษัทฯ จับคู่ให้ หรือผู้ใช้บริการหาคู่ได้เองโดยไม่ผ่านบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะเปิดเผยข้อมูลจริงแก่บริษัทฯ หากประสบความสำเร็จได้คู่/แฟน หมั้นหรือแต่งงานแล้ว และจะไม่ปิดบังสถานะภาพของตนเพื่อมาออกเดทอีก โดยทำหนังสือบอกกล่าวมายังบริษัทฯ กรณีข้อตกลงการเป็นสมาชิก ถูกยกเลิกสัญญาโดยฝ่ายบริษัทฯ เนื่องจากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้บริการข้อหนึ่งข้อใดในข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกทันทีและไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าธรรมเนียมคืนจากบริษัทฯ

6. นโยบายการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการต้องไม่คัดลอก จำแนกหรือทำสำเนาเอกสารที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ หรือข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ และเจ้าของสิทธิที่เกี่ยวข้อง

7. การสละสิทธิ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย การล่วงละเมิด ความเจ็บปวด หรือ ความตายของผู้ใช้บริการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งเกิดขึ้นในการใช้บริการ

8. ความรับผิด การใช้บริการเป็นความเสี่ยงของตัวผู้ใช้บริการเพียงผู้เดียว การใช้บริการของบริษัทฯ อยู่บนพื้นฐาน “ตามที่เป็น” “ตามที่หาได้” บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะผลที่ตามมาหรือความเสียหาย หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงความเสียหายสำหรับการสูญเสียผลประโยชน์ ค่านิยม การใช้ ข้อมูล หรือ ความสูญเสียที่ไม่อาจจับต้องได้ บริษัทฯ จะรับผิดชอบสำหรับความสูญเสีย (ถ้ามี) ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทำของบริษัทฯ โดยจำกัดจำนวนการจ่ายสำหรับการบริการระหว่างระยะเวลาของการเป็นสมาชิก

9. การยกเว้นความรับผิด ผู้ใช้บริการตกลงว่า บริษัทฯ ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้าง ไม่มีความรับผิดใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องของบุคคลภายนอก เนื่องจากการใช้บริการของบริษัทฯ

10. การโต้แย้งสิทธิ หากเกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือการใช้บริการของบริษัทฯ ระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงว่าเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายประเทศไทย

ข้อมูลส่วนตัว
การยอมรับนโยบายการรักษาความลับและข้อตกลงการใช้บริการผู้ใช้บริการยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทฯใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามที่บรรยายไว้ในนโยบายการรักษาความลับ
บริษัทฯ มีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหาบุคคลที่ผู้ใช้บริการต้องการ บริษัทฯ ให้คำมั่นว่าจะรักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลภายนอกตามกฎทั่วไปของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ได้รับการร้องขอโดยชอบด้วยกฎหมาย การติดต่อสื่อสารทั้งหมดจะถูกส่งไปยังผู้ใช้บริการโดยบริษัทฯ หรือผู้ร่วมงานกับบริษัทฯ
บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือให้รายละเอียดข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมล์ หรือโทรศัพท์มายังบริษัทฯ บริษัทฯ ดำเนินการอย่างเป็นมาตรฐานในการป้องกันการสูญเสีย รวมทั้งไม่ใช้และดัดแปลงข้อมูลในทางที่ผิด หรือในทางที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ ใช้ทุกมาตรการในการรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อมูลซึ่งกระทบต่อความรู้สึกของผู้ใช้บริการ