โทร หรือแชทผ่านไลน์ ได้ที่
+66 2 652 0044
โทร หรือแชทผ่านไลน์ ได้ที่
+66 2 652 0044
เริ่มออกเดท
เริ่มออกเดท

ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการนี้ให้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าเป็นผู้ใช้บริการ/สมาชิก และการเข้าใช้เว็บไซต์ www.meetnlunch.com ของบริษัท แอลเอ เดทติ้ง จำกัด(บริษัทฯ) ตั้งอยู่ที่อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330 บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0023-71897-9.

ในการเข้าเป็นผู้ใช้บริการ/สมาชิก และการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อตกลง”) ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัทฯ การเข้ามายังเว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้บริการเห็นชอบที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยละเอียดก่อนดำเนินการต่อไป.

บริการนัดหมายออกเดตเป็นช่องทางสำหรับคนโสดได้มีโอกาสพบกันผ่านการบริการแบบส่วนตัว รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงสิ่งต่อไปนี้: (ก) ให้คำปรึกษากับลูกค้าเพื่อกำหนดคุณสมบัติขั้นพื้นฐานต่างๆ (ข) นัดหมายวันล่วงหน้า (ค) การค้นหาและจับคู่ที่เหมาะสม (ง) จองร้านอาหาร (จ) การได้รับข้อเสนอแนะเรื่องคู่เดต (ฉ) การให้คำแนะนำตามขอบเขตที่ลูกค้าร้องขอตามความเหมาะสมและเกี่ยวกับเรื่องการออกเดตและความสัมพันธ์ในการใช้บริการ.

1. สิทธิเข้ารับเลือก/ผู้ใช้บริการสมบัติที่เหมาะสม

ผู้ใช้บริการต้องมีผู้ใช้บริการสมบัติในการเข้าเป็นผู้ใช้บริการ/สมาชิก ดังนี้,

 1. โสด (หมายรวมถึง บุคคลซึ่งมิได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว หรืออยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยมิได้จดทะเบียนสมรส)
 2. อายุ: 20 ปี ขึ้นไป
2. ผู้ใช้บริการ/สมาชิก

การเข้าเป็นผู้ใช้บริการ/สมาชิก กับบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้.

3. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมเพื่อเข้าเป็นผู้ใช้บริการกับบริษัทฯ.

*ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิในการรับฟังโปรไฟล์และเลือกออกเดทภายในอายุสมาชิก 12 เดือน โดยผู้ใช้บริการตกลงให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการจัดสรรเวลาและปฏิบัติตามคำแนะนำ.

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%.

การส่งเอกสาร

การเป็นสมาชิกเริ่มต้นหลังจากชำระค่าบริการ โดยบริษัทฯ จะนัดเดทให้หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูล ดังต่อไปนี้:

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ
 2. สำเนาใบรับรองการศึกษา 1 ฉบับ
 3. สำเนาสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบหย่าหรือใบมรณะบัตรคู่สมรส (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 5. กรอกประวัติ(Profile) และแบบสอบถามต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ครบถ้วน
 6. รูปถ่ายปัจจุบันที่เห็นหน้าชัดเจนอย่างน้อย 3 รูป และคลิปวีดีโอแนะนำตัวเอง 10 วินาที

**บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวดและปลอดภัย และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนสำหรับบริการจัดหาคู่เท่านั้น เช่น การตรวจสอบสถานภาพการสมรส,
ประวัติอาชญกรรม.

นโยบายการจับคู่ภายใน 6 เดือน: บริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถหาคู่ตามหลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐานที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้ หลังจาก 6 เดือนไปแล้วเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ 70% ของค่าบริการทั้งหมด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%.

นโยบายนี้จะไม่มีผลบังคับ :

 1. ผู้ใช้บริการได้รับการนำเสนอโปรไฟล์ภายใต้หลักเกณฑ์พื้นฐานที่ระบุไว้
 2. ผู้ใช้บริการได้ปรับหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการจับคู่ หลังจากสมัครใช้บริการ
 3. ผู้ใช้บริการได้ปฏิเสธโปรไฟล์ที่อยู่ภายในเกณฑ์ขั้นพื้นฐานที่ระบุไว้
 4. ผู้ใช้บริการมีแฟนหรือแต่งงานหรือหมั้น ระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิก
 5. ผู้ใช้บริการกำลังย้ายถิ่นฐาน และ/หรือผู้ใช้บริการเดินทางออกนอกประเทศเป็นระยะเวลานานกว่า 6 เดือน
 6. ผู้ใช้บริการเป็นสมาชิกในช่วงระยะเวลา 6 เดือน
 7. กรณีประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น เกิดโรคระบาดใหญ่ การจลาจล ภายใต้ “นโยบายการจับคู่ ภายใน 6 เดือน” บริษัทฯ จะขยายอายุสมาชิกออกไปอีก 6 เดือน

ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกทั้งหมดไม่สามารถขอคืนและไม่สามารถโอนสิทธิได้ ในกรณีที่อายุสมาชิกของผู้ใช้บริการสิ้นสุดลงและยังคงเหลือเดทอยู่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขยายระยะเวลาการเป็นสมาชิกมีผลบังคับใช้ 1 ปี หรือเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ภายใต้บริการของบริษัทฯ.

วิธีการคืนเงิน: การคืนเงินจะเป็นเช็ค หรือโอนเงินผ่านธนาคาร การคืนเงินจะดำเนินการภายใน 10 ถึง 12 สัปดาห์ หลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุด.

4. ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง

โดยผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 1. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการตามที่ได้แจ้งในแบบฟอร์มของการใช้บริการ(ข้อมูลดังกล่าวจะเรียกว่า”ข้อมูลการลงทะเบียน”)
 2. รักษาและอัพเดตข้อมูลการลงทะเบียนโดยทันทีเพื่อให้เป็นจริงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์ หากผู้ใช้บริการให้ข้อมูลใด ๆ อันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการและปฏิเสธการใช้บริการใด ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยบริษัทฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบประวัติความเป็นมาหรือสถานภาพการสมรสของผู้ใช้บริการได้ตลอดช่วงเวลาการเป็นสมาชิก
5. สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

5.1. ข้อกำหนด/ระเบียบการใช้บริการ: บริษัทฯ จะติดต่อกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการเดท/นัดหมาย โดยการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ ส่งข้อความผ่านมือถือ(SMS) หรืออีเมล เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดท/นัดหมาย ในกรณีฉุกเฉินหรือมีเรื่องเร่งด่วน ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น ไม่ควรส่งข้อความผ่านมือถือ(SMS) หรืออีเมล.

*เรื่องเร่งด่วน ไม่รวมถึงการเดินทางไปที่นัดหมายล่าช้า รู้สึกไม่สบาย เปลี่ยนแปลงวันเดท/วันนัดหมายน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ฯลฯ โปรดทราบว่าบริษัทฯ เปิดทำงานเวลา 10:00 – 19:00 ในวันธรรมดา และ 09:00 – 18:00 ในวันเสาร์-วันอาทิตย.์

5.2. Cการปฏิเสธโปรไฟล์: ผู้ใช้บริการสามารถปฏิเสธโปรไฟล์ที่ทางบริษัทฯ จับคู่ให้ แต่ไม่เกินจำนวนครึ่งหนึ่งของจำนวนเดททั้งหมดที่ตนเลือกไว้ หากปฏิเสธเกินจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นับเป็นเดท และผู้ใช้บริการจะไม่อยู่ภายใต้นโยบายการจับคู่ภายใน 6 เดือน.

5.3. การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจับคู่: ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจว่าบริษัทฯ เริ่มต้นทำการจับคู่ให้ตามข้อมูลที่ผู้ใช้บริการระบุในวันที่เริ่มต้นสมัครสมาชิก ในกรณีที่ผู้ใช้บริการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจับคู่ขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ต้องใช้เวลาในการหาคู่ที่เหมาะสมให้แก่ผู่ใช้บริการ ดังนั้นผู้ใช้บริการจะไม่อยู่ภายใต้นโยบายการจับคู่ 6 เดือน.

5.4. การยืนยันการเดท/นัดหมาย: บริษัทฯ จะดำเนินการนัดหมายวัน เวลา สถานที่ให้ โดยบริษัทฯ จะยืนยันวันนัดหมายเดทไปยังอีเมลของผู้ใช้บริการ และการเตือนผ่านทาง SMS ล่วงหน้า 1 วัน บริษัทฯ จะส่งเบอร์โทรศัพท์ของคู่เดทให้ก่อนเวลาออกเดทอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการตกลงจะตอบกลับข้อความ SMS ด้วยการพิมพ์ข้อความว่า “ตกลง”.

5.5. การยกเลิกเดท/นัดหมาย: ในกรณีมีเรื่องที่เร่งด่วนและผู้ใช้บริการจำเป็นต้องยกเลิกการเดท/นัดหมาย ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 48 ชั่วโมง หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดเดทออกจากจำนวนเดทที่ระบุในแพ็คเกจของผู้ใช้บริการ.

5.6. การเลื่อนวันเดท/ วันนัดหมาย: ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเลื่อนวันเดท/วันนัดหมาย (นั่นคือหลังจากที่บริษัทฯได้ส่งอีเมลยืนยันวันเดท/วันนัดหมาย โทรเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และการเตือนผ่านทาง SMS พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของคู่เดท) เป็นจำนวนสาม (3) ครั้งหรือมากกว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนับเป็นเดท และหักเดทออกจากจำนวนเดทที่ระบุไว้ในแพ็คเกจของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะมีการนัดหมายเกิดขึ้นหรือไม่ได้เกิดขึ้น.

5.7. การออกเดท/นัดหมายล้มเหลว: ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถไปตามนัดหมายได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้าภายใน 48 ชม. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการริบค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนของค่าสมาชิก.

5.8. การปฏิบัติตัวขณะออกเดท: ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตัวอย่างสุภาพ เหมาะสม ให้เกียรติคู่เดท และจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องแพ็คเกจ อายุสมาชิก หรือจำนวนครั้งที่เคยใช้บริการ ในขณะออกเดท หากบริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนจากคู่เดท บริษัทฯ อาจดำเนินการยกเลิกสัญญาและผู้ใช้บริการไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนได้.

5.9. ผลลัพธ์หลังการเดท/นัดหมาย และข้อเสนอแนะ: ผู้ใช้บริการตกลงจะแจ้งผลลัพธ์ ความรู้สึกที่มีต่อคู่เดท และข้อเสนอแนะต่างๆ แก่บริษัทฯ หลังจากออกเดททุกครั้ง บริษัทฯ จะจับคู่และนัดเดท/นัดหมายให้ต่อไป แต่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการจับคู่ในกรณีที่ออกเดทแล้วประสบความสำเร็จได้คู่ไป.

5.10. การระงับอายุสมาชิก: ผู้ใช้บริการอาจระงับการใช้บริการไว้ชั่วคราว โดยเขียนจดหมายหรือส่งอีเมลแจ้งมายังบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเริ่มระงับการใช้บริการนับจากวันที่ได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ใช้บริการสามารถระงับการใช้บริการได้ 3 ครั้ง โดยระยะเวลาการระงับสมาชิกภาพต้องไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งบริษัทฯ จะทำการขยายอายุสมาชิกให้เท่ากับระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการขอระงับสมาชิกภาพ และจำนวนเดททั้งหมดต้องใช้ให้ครบจำนวนภายในระยะเวลาการเป็นสมาชิก ช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการได้รับการขยายเพิ่ม 6 เดือนนั้น ถือเป็นช่วงเวลาที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ใช้บริการเลือกใช้สิทธิระงับอายุสมาชิกจะไม่อยู่ภายใต้นโยบายการจับคู่ภายใน 6 เดือน.

6. เนื้อหา

6.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับใบสมัครของผู้ใช้บริการ.

6.2 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้บริการและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้บริการในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือละเมิดต่อบุคคลอื่น.

6.3 รูป/ข้อมูลทั้งหมดซึ่งผู้ใช้บริการมอบให้แก่บริษัทฯ จะต้องเป็นรูป/ข้อมูลที่ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะต้องไม่ปลอมตัวหรือเอกลักษณ์ เอกสารทั้งหมดที่มอบให้แก่บริษัทฯ จะไม่มีการคืน โดยเอกสารที่มอบไว้นั้นจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ.

6.4 ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการเพื่อเป้าหมายทางการค้าใดๆ หมายความร่วมถึงแต่ไม่จำกัดถึงการขายสินค้าและบริการ.

6.5 ในกรณีที่ซื้อแพ็คเกจภาพถ่าย ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งต่อภาพถ่ายของผู้ใช้บริการซึ่งได้รับจากทางบริษัทฯ ไปยังบุคคลหนึ่งบุคคลใด หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนสัญญาฉบับนี้ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินอย่างน้อย 100,000 บาท.

6.6 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนจากคู่เดทว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดโทรไปก่อกวนหรือกระทำความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดแก่คู่เดท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดการเป็นสมาชิกทันทีและผู้ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 100,000 บาท จนถึง 1,000,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น.

7. การเข้าใช้บริการ รหัสผ่านและความปลอดภัย

ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับและการใช้บริการ รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้บริการและหมายเลขบัญชีของคุณ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด รวมถึงการลงทะเบียนบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ อีเมลและข้อมูลทางการเงิน(“ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์”) ที่ป้อนผ่านหรือภายใต้หมายเลขการใช้บริการ รหัสผ่านหรือหมายเลขบัญชีของผู้ใช้บริการ บริษัทจะถือว่าเป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับภายใต้หมายเลขการเข้าใช้บริการ รหัสผ่านหรือหมายเลขบัญชีของผู้ใช้บริการตามที่คุณส่งมา
ผู้ใช้บริการตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากทราบถึงการสูญหายหรือการโจรกรรมหรือการเข้าใช้หมายเลขบริการ รหัสผ่านและ / หรือบัญชีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต.

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารและ/ หรือบริการอื่นๆ เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา https://apps.apple.com/th/app/meetnlunch/id1536906788 สำหรับผู้ใช้ Apple และ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meetnlunch.meetnlunch สำหรับผู้ใช้ Android. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท.

8. การสิ้นสุดสัญญา

ข้อตกลงการเป็นสมาชิกจะถูกยกเลิกเมื่อผู้ใช้บริการได้คู่/แฟน หมั้น หรือแต่งงานกับบุคคลหนึ่งบุคลใด ไม่ว่าจะโดยบริษัทฯ จับคู่ให้ หรือผู้ใช้บริการหาคู่ได้เองโดยไม่ผ่านบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะเปิดเผยข้อมูลจริงแก่บริษัทฯ หากประสบความสำเร็จได้คู่/แฟน หมั้นหรือแต่งงานแล้ว และจะไม่ปิดบังสถานภาพของตนเพื่อมาออกเดทอีก โดยทำหนังสือบอกกล่าวมายังบริษัทฯ กรณีข้อตกลงการเป็นสมาชิก ถูกยกเลิกสัญญาโดยฝ่ายบริษัทฯ เนื่องจากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้บริการข้อหนึ่งข้อใดในข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกทันทีและไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าธรรมเนียมคืนจากบริษัทฯ.

9. นโยบายการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการต้องไม่คัดลอก

จำแนกหรือทำสำเนาเอกสารที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ หรือข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ และเจ้าของสิทธิที่เกี่ยวข้อง.

10. การสละสิทธิ บริษัทฯ

จะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย การล่วงละเมิด ความเจ็บปวดหรือความตายของผู้ใช้บริการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งเกิดขึ้นในการใช้บริการ.

11. ความรับผิด

การใช้บริการเป็นความเสี่ยงของตัวผู้ใช้บริการเพียงผู้เดียว การใช้บริการของบริษัทฯ อยู่บนพื้นฐาน “ตามที่เป็น” “ตามที่หาได้” บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะผลที่ตามมาหรือความเสียหาย หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงความเสียหายสำหรับการสูญเสียผลประโยชน์ ค่านิยม การใช้ ข้อมูล หรือ ความสูญเสียที่ไม่อาจจับต้องได้ บริษัทฯจะรับผิดชอบสำหรับความสูญเสีย(ถ้ามี) ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทำของบริษัทฯ โดยจำกัดจำนวนการจ่ายสำหรับการบริการระหว่างระยะเวลาของการเป็นสมาชิก.

12. การยกเว้นความรับผิด ผู้ใช้บริการตกลงว่า

บริษัทฯ ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้าง ไม่มีความรับผิดใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องของบุคคลภายนอก เนื่องจากการใช้บริการของบริษัทฯ.

13. การโต้แย้งสิทธิ

หากเกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือการใช้บริการของบริษัทฯ ระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงว่าเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายประเทศไทย.

14. ข้อมูลส่วนตัว

ผู้ใช้บริการยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทฯ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามที่บรรยายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการ https://www.meetnlunch.com/privacy-policy-th บริษัทฯ มีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหาบุคคลที่ผู้ใช้บริการต้องการ บริษัทฯ ให้คำมั่นว่าจะรักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลภายนอกตามกฎทั่วไปของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ได้รับการร้องขอโดยชอบด้วยกฎหมาย การติดต่อสื่อสารทั้งหมดจะถูกส่งไปยังผู้ใช้บริการโดยบริษัทฯ หรือผู้ร่วมงานกับบริษัทฯ.

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือให้รายละเอียดข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มเติม กรุณาส่งข้อความมาทาง Meetnlunch Application บริษัทฯ ดำเนินการอย่างเป็นมาตรฐานในการป้องกันการสูญเสีย รวมทั้งไม่ใช้และดัดแปลงข้อมูลในทางที่ผิด หรือในทางที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ ใช้ทุกมาตรการในการรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อมูลซึ่งกระทบต่อความรู้สึกของผู้ใช้บริการ.

ผู้ใช้บริการ ยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามนี้.

สร้างโปรไฟล์กับเราเพื่อที่จะเริ่มออกเดท

100% มีการยืนยัน โปรไฟล์
100% ข้อมูลถูกเก็บเป็นความลับ

สร้างโปรไฟล์กับเราเพื่อที่จะเริ่มออกเดท

100% มีการยืนยัน โปรไฟล์
100% ข้อมูลถูกเก็บเป็นความลับ

  หญิงชาย
  สนใจสมัครรายการ Take Me Out Thailand
  สนใจไม่สนใจ

  การส่งแบบสอบถามนี้ ถือว่าคุณยอมรับนโยบายการบริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของมีท แอนด์ ลันช์

  เวปไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดในการให้บริการของ Google